Cursus- & lesvoorwaarden.

De eerste keer dat een les van een bepaalde dansstijl wordt gevolgd, wordt deze als proefles beschouwd. Na deze les ontstaat de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld. Indien aan een vervolgcursus wordt deelgenomen, is de eerste les géén proefles.

Korte cursussen, zomercursussen en privélessen kennen géén proeflessen. Bij deelname aan de eerste les is de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld ontstaan.

Dans is sport. Door middel van de inschrijving wordt een lidmaatschap aangegaan van de danssportclub. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd, vóór aanvang van het nieuwe lesseizoen. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Door de inschrijving conformeert het lid zich per definitie aan de cursusvoorwaarden.

Het lesgeld kan via een bankoverschrijving of middels pinbetaling in de dansschool in Sittard worden betaald. Indien het lesgeld voor aanvang van de 5e lesweek wordt voldaan, wordt er € 5,- korting verleend. Deze korting kan worden verrekend met het over te maken bedrag.

Er is een wekelijks inhaaluurtje waar gemiste lessen kunnen worden ingehaald of waar wat extra kan worden geoefend. Het inhaaluurtje is gratis indien een cursus wordt gevolgd.

Voor het volgen van dezelfde les tweemaal per week, bestaat het plus abonnement. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.

De kosten van de cursussen staan vermeld op de website www.claralamar.nl en in de meest recente versie van de SRS. Indien hier een discrepantie tussen bestaat, beslist uitsluitend de directie aangaande het juiste tarief.

Het is de directie toegestaan om tijdens het seizoen de locatie of het lestijdstip te wijzigen. Het lid kan geen rechten aan de oude situatie en kan derhalve geen geldelijke of andere vergoeding, in welke vorm dan ook, eisen van de danssportclub. 

Privélessen kunnen enkel meer dan 24 uur voor de les worden afgezegd, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Indien binnen 24 uur voorafgaand aan de privéles wordt afgezegd, is in principe het hele lesgeld verschuldigd. Bij bijzondere omstandigheden kan de directie, ten faveure van de klant, naar eigen inzicht hiervan afwijken.

Lessen voorjaar 2022

Sittard Blauwe Zaal

Maandag 24-Jan-2022
21:00 - 22:15 STIJLDANS BEGINNERS
Woensdag 26-Jan-2022
19:30 - 20:45 STIJLDANS BEGINNERS

Sittard Rode Zaal

Zondag 30-Jan-2022
21:00 - 22:15 STIJLDANS BEGINNERS

Informatie folder